company name:Guangzhou Hongke Digital Inc

AddressGRm1408.4th huagang Dongjie zhong 

     shan Da Dao xi Guangzhou R.R. China 
TELG862038767515
FAXG862038767516
postcode/zip code(required):  510630
Sales Service mailto: info@uhp.cn
Address:http://www.uhp.cn